úterý 29. září 2015

Revit spolupráca pomocou virtuálnej siete VPN


Predchádzajúci blog sa venoval  postupom a návodom, ako vytvoriť a začať používať centrálny a lokálny súbor, ktoré sú základom sieťovej - zdieľanej spolupráce prostredníctvom internetu. Táto časť BIM software (Spolupráca /Collaboration) je ponechávaná až na koniec pri zvládaní programu, ak vôbec.  Veľká časť uživateľov 3D software  ktorý  projektujú  v 3D – modelujú väčšinou nepokračuje v osvojení si zdieľanej  spolupráce v prostredí modelu.  Zvládnutie 3D projektovania je  náročný proces a je aj pochopiteľné, že po  etape osvojenia si nového spôsobu projektovania každý očakáva   ekonomické a profesné ocenenie vynaloženého úsilia a námahy. Predpokladám,  že je to vážny „bod zlomu“ keď každý individuálne vynaložil tak veľa,  ale zastal  tesne pred  koncom úplného ovládania  projekčného programu  v domnienke, že záložku Spolupráca/Collaboration  už nepotrebuje. Nevypoviem nič nové ak potvrdím, že projekty v stavebníctve sú vždy dielom menšieho, alebo väčšieho kolektívu, táto skutočnosť  je vynútená veľkým rozsahom odborno – technických  vedomosti  a skúseností, potrebných na jeho vypracovanie.  Aj v súčasnosti je spolupráca  na úrovni 2D (výmena súborov DWG) V tejto oblasti spolupráce sa zažil pracovný názov slepá  matrica/podklad/  alebo slangovo „slepák“ . Myslím že tento názov  ironicky, ale pravdivo  vyjadruje túto formu spolupráce. Pozná to každý,  profesný projektant.  Ak by som veľmi zjednodušil a trochu ironizoval, tak sa táto spolupráca obmedzuje hlavne, aby to  bolo naprojektované od profesistu a hlavne rýchlo (termín odovzdania celého projektu je blízko) a pokiaľ možno za dobrú cenu, čím sa myslí nízka cena.
Prečo je také dôležité  osvojiť si nielen projektovanie  3D ale aj spoluprácu v rámci 3D projektovania?  Aj 2D programy  dnes ponúkajú vzájomnú spoluprácu prostredníctvo internetu, prečo táto spolupráca neprináša taký, progres efektivitu a zvýšenie produktivity? Pretože  vychádza z podstaty 2D a na svoje zobrazenie potrebuje  pomerne veľký normovaný zobrazovací aparát rôznych druhov čiar, značiek, symbolov....atd.  Ak by sme umiestnili do jedného pohľadu úplne všetky profesie stane sa nečitateľným.  3D model umožňuje výrazne komplexnejší, aj keď v súčasnosti stále   obmedzujúci  pohľad pomocou 2D monitora.  Zdieľaná -sieťová spolupráca  prináša do projektovania úplne nový prístup vo svojej podstate  mení  spôsob práce. Spolupráca môže začať už v počiatočných fázach projektu. Už vo fáze objemového modelu, základného tvaru  je možné predpokladať a posúdiť energetické vlastnosti budúcej stavby a na samom začiatku položiť základy rovnováhy medzi budúcu  ekonomiku prevádzky a estetické vlastnosti. V ďalšej fáze je možné umiestniť  hlavné trasy (nie konkrétne zapojenia a inštalácie) energetických  a sanitárnych rozvodov, čo umožňuje architektovi  prispôsobiť ich tak, aby nenarúšali estetickú a funkčnú  hodnotu budúcej stavby.  Samozrejmosťou je aj možnosť rýchle a v prvotných fázach orientačné zhodnotenie a poukázanie na možné problematické oblasti  statiky stavby.  Až reálna on-line projektová spolupráca prináša všetky benefity 3D projektovania a následne pre objednávateľa všetky informácie potrebné k realizácií a prevádzke objektu.  Tu je bod kedy  vzniká    stavebný informačný model - BIM.  Existuje  3D model – projekt a všetky potrebné informácie. Treba pripomenúť, že informačný model -BIM nie je explicitne o spolupráci, len podporuje spoluprácu  na  úplne novej  úrovni (spolupráca v reálnom čase) je to  synergický  efekt  spolupráce.  Stavebný informačný model - BIM je hlavne o kvalitnejšej stavbe.  BIM je o pridaní  presných  informácií do projektu  tak, aby bola stavebná realizácia bezchybná, organizačne efektívna a ekonomicky optimalizovala požadovanú kvalitu a cenu.  Chcem zdôrazniť, že akokoľvek dokonalý software, nikdy nemôže nahradiť vedomosti a skúsenosti architekta/projektanta a hlavne nič nevykoná automaticky, len lepšie a dokanalešie automatizuje, na základe príkazov   jednotlivé činnosti pri projektovaní a odbremeňuje od rutinných opakovaných čiností, čím poskytuje väčší priestor na koncepčnú tvorivú prácu, prepracovanejšie technické riešenia a zároveň zvyšuje  produktivitu projektantskej práce a jej kvalitu.

Samotnú  sieťová spolupráca v reálnom čase je možné v rámci programu Autodesk REVIT realizovať  tromi   spôsobmi.
1.Aplikácia  Revit Server
2.Doplnkom v REVIT-e 2015 a 2016  Collaboration for Revit (cloudové riešenie od autodesku)
3. Prostredníctvom  virtuálnej počítačovej siete VPN (Virtual Private Network)

1. Revit Server
Toto profesionálne riešenie,  kladie značné nároky na hardware a vedomosti na úrovni IT sietí.  Vyžaduje verejnú IP adresu čo je platená služba poskytovaná internetovými prevádzkovateľmi. V podmienkach väčšiny  hlavne menších architektonických atelierov a projekčných kancelárií je toto riešenie ekonomicky problematické.  Ak členovia kancelária zvládnú  3D projektovanie a následne je nevyhnutnosťou  pravidelne  zapájať   externého IT technika,  od ktorého sa zároveň vyžadujú aj  vedomosti a pochopenie 3D projekčného software, je to priveľa požiadaviek, ktoré je potrebné splniť pri súčasne významnej  finančnej podpore takéhoto riešenia. Videl by som ho ako možné riešenie v budúcnosti po dokonalom zvládnutí spolupráce a hlavne na projektoch veľkej občianskej vybavenosti, vyžadujúcich zapojenie väčších projektantských kolektívov. 

2. Doplnok Collaboration for Revit
Do verzie 2015 je ho možné doinštalovať. Vo verzií 2016 je súčasťou inštalačného balíka. Je to cloudové uložisko  pre centrálne súbory z možnosťou viacnásobného zdieľania. V podstate je to rozšírenie  produktu A360  Team o možnosť zdieľať centrálne súbory. Collaboration For Revit (C4R) si v súčasnosti možu zakúpiť len uživatelia  z USA a Kanady. Užívateľom z EU, ázie a austrálie sa zatiaľ C4R neponúka/nepredáva.  Mesačný poplatok (platí pre USA a Kanadu) každého spolupracujúceho na projekte je 100 USD/mesiac  alebo 800 USD/rok.  Z dôvodu cenovej náročnosť tohto riešenia  predpokladám, že  v našich ekonomických podmienkach nemá v budúcnosti ( ak by sa aj spustil) zatiaľ veľkú nádej na významnejší trhový podiel . 

3. VPN virtuálna počítačová sieť.
VPN je rovnako profesionálne riešenie, ale s inou filozofiou realizácie vzájomnej komunikácie prostredníctvo internetu. VPN vytvoríme inštaláciou a spustením príslušného programu, ktorý  zabezpečí  na dvoch, alebo viacerých  fyzicky vzdialených počítačoch  spojenie,  v našom prípade spojenie medzi centrálnym a lokálnym  súborom. Toto prepojenie  môže byť   v rámci mesta ,kde spojíme prostredníctvom  VPN  domáci a kancelársky počítač, alebo  viacej počítačov. Rovnaké prepojenie počítačov prostredníctvom VPN  môže byť  aj medzi rôznymi miestami/mestami či už  v rámci štátu, alebo medzi štátmi.  Toto riešenie nevyžaduje  rozšírené vedomosti o správe a prevádzke  počítačových sietí , je nenáročné na vedomosti, vystačíme s  vedomosťami  ovládania operačného systému win 7/8, konkrétne používanie adresárov a sieťových ciest. Nepotrebujeme investovať do nákupu hardware, ani software, postačujú súčasné počítače ktoré  vlastníme, alebo počítače ku ktorým máme oprávnenie prístupu, ako správca.  VPN nevyžaduje zakúpenie a zriadenie verejnej IP adresy od nášho internetového prevádzkovateľa. Nevyžaduje externého IT technika. Rozhodujúce  je mať zvládnutú prácu s centrálnym a lokálnym súborom na vlastnom počítači prípadne v rámci kancelárskej, alebo domácej siete. Postup ako vytvoriť centrálny a lokálny súbor a ich vzájomnú komunnikáciu   je uvedený v predchádzajúcom blogu  na týchto stránka s názvom Úvod do medziodborovej spolupráve v Revit.

Zriadenie virtuálnej počítačovej siete VPN
Na zriadenie VPN  využijeme celosvetovo využívaný  a obľúbený program nielen IT  technikov TeamViewer. Pre potreby zdieľanej spolupráce plne postačuje  jeho bezplatná verzia. Program je jazykovo lokalizovaný pre náš región. Je k dispozícií na stránkych
https://www.teamviewer.com/cs/download/windows.aspx (česká verzia)
https://www.teamviewer.com/sk/download/windows.aspx ( slovenská verzia)
(poznámka: ak text na obrázkoch sa zobrazuje malý, alebo nečitateľný, kliknutím na obrázok sa zväčší)Klikneme na „Soubory ke stažení v.10.0.47484“ (aktuálna verzia v čase písania blogu) Potvrdíme  uložiť a následne nainštalovať. Program sa obvykle nainštaluje do  adresára C:\Program Files \TeamViewer   (platí pre 32 bitovú verziu win 7/8)
Nastavenia v rámci inštalácie:
Po rozbalení inštalačného súboru sa objaví prvé oknoOznačíme/zaklikneme  používanie programu na osobné/nekomerčné používanie a zaklikneme možnosť Zobraziť pokročilé nastavenia  Následne potvrdíme Súhlasím-ďalej


Zašktrneme Použiť VPN programu TeamViewer  a zrušíme predvolené  zaškrtnutie ...pre  Outlok Potvrdíme  Dokončiť. Program sa nainštaluje a následne sa otvorí úvodné okno programu, ktoré môžeme zatiaľ zavrieť.


 
 


 

 

Dôležité je zrušiť/odznačiť Vzdialené ovládanie a zakliknúť VPN
Pre tých čo zaujíma čo bolo nainštalované do operačného systému  je možné otvoriť okno zo štart menu   Ovládací panel  a z ponuky vybrať   Centrum Sietí
Po kliknutí na ikonu Centrum sietí za zobrazí nasledujúce okno


Pokračujeme ďalej kliknutím na Zmeniť nastavenie adaptéra   otvorí sa posledné okno


Team Viewer VPN je program, ktorý zabezpečuje vlastné spojenie, vytvorí virtuálnu sieť.  Na obrázku je odpojený z dôvodu, že je neaktívny, nie je  spojený s ďaľším  počítačom. Po spojení vytvorení virtuálnej siete červený krížik zmizne. Následne všetky okná uzavrieme bez zmeny, alebo zápisu. Týmto je ukončená prvá časť prípravy na realizáciu Virtuálnej počítačovej siete VPN.

Konfigurácia programu TeamViewer.

Po nainštalovaní môžeme reštartovať počítač, dosiahneme tým automatické spustenie programu TeamViewer. Jeho ikona sa uloží do spodnej lišty programov spustených na pozadí. Odtiaľ ju môžeme pohodlne kliknutím prepnúť do aktívneho stavu. Hlavné okno programu po aktivácií/spustení 


Následne otvoríme záložku možnosti a otvoríme okno nastavenia programu klikneme na
Spresniť a následne na Zobraziť rozšírené možnosti


 

 

 
 Otvorením tohto okna sa dostaneme do prostredia, kde nastavíme povolenie/zakáz jednotlivých funkci alebo ich podmienené spustenie. Pokiaľ pracujeme v rámci vlastných počítačov nie je nevyhnutné meniť predvolené nastavenie. V prípade že inštalujeme a nastavujeme program TeamViewer na počítači ku ktorému má prístup viac ľudí, je výhodné nechať povolené len žlto označené funkcie a zakázať priame ovládanie počítača. Program TeamViewer umožňuje aj ďalšie možnosti a funkcie, priame ovládanie počítača, rozhovor, meting....atd. Podrobnejšie sa môže každý záujemca zoznámiť zo všetkými možnosťami a funkciami individuálne. Popis nastavení  v tomto príspevku je orientovaný len na funkciu vytvorenia virtuálnej počítačovej siete VPN.

 

Nastavením jednotlivých povolení (ak je to potrebné) je ukončené nastavenie  programu TemViewer. Tento postup inštalácie a nastavenia musíme zopakovať na všetkých počítačoch, ktoré požadujeme zaradiť do virtuálnej počítačovej siete. Následne môžeme zavrieť všetky otvorené okná programu TeamViewer. Pre samotné spojenie sú dôležité nasledujúce údaje programu TeamViewer:   ID Vaše a ID Partnera je to 9 miestne jedinečné číslo vygenerevané  pre každého užívateľa zvlášť. ID Vaše je myslené číslo vegenerované na počítači za ktorým fyzicky pracujete a ID partnera je číslo vzdialeného počítača ku ktorému sa chcete pripojiť. Ďalším dôležitým údajom je prístupové heslo, ktoré sa mení/generuje  pri každom prihlásení, alebo si ho uživateľ nastaví sám. Doporučujem vo fáze zoznamovania sa s VPN pripojením si vytvoriť  jednoduché heslo npr. 111111. (heslo je možné kedakoľvek zmeniť) Spojenie medzi počítačmi je výhodné realizovať v rámci vlastných počítačov,  byt-kancelária, kde  máme úplný prístup ako administrátor.

Pre bezproblémové vytvorenie virtuálnej siete je potrebné skontrolovať nastavenie trvale spusteného programu ochrany operačného systému Windows Firewall, ktorý by mohol zabrániť vytvoreniu spojenia medzi počítačmi. Program Windows Firewall otvoríme cez menu štart a následne ovládací panel


Potom kliknutím otvoríme Povoliť program alebo funkciu v bráne Windows Firewall


Podľa obrázku zaškrtneme povolenia pre program TeamViewer. Obava že počítač už nie je dostatočne chránený a hrozí mú nebezpečenstvo nedovolenej manipulácie po tomto povolení nie je opodstatnená.

Týmito krokmi je ukončená inštalácia a nastavenie pre  spojenie počítačov - vytvorenie virtuálnej siete. Nasleduje otestovanie vytvoreného spojenia. Na oboch počítačoch musí byť spustený program TeamViewer s rovnakou verziou.  Počítača, z ktorého sa pripájame aktívne otvoríme  program TeamViewer a do okna ID partnera napíšeme 9 miestne číslo, ktoré sme si odpísali z počítača ku ktorému sa ideme pripojiť (číslo je uvedené na vzdialenom počítači v okne Vaše ID ). Po vpísaní čísla skontrolujeme či je aktivovaná voľba VPN.

 


  
 
Klikneme na Pripojiť k parnerovi  následne sa otvorí okno pre zadanie prístupového hesla, toto heslo sme už vopred upravili na jednoduché 6 miestne (na počítači ku ktorému sa pripájame) Vyhneme sa tým zmene hesla pri opakovanom prihlasovaní.
Po vpísaní hesla klikneme na Prihlásiť následne sa môže otvoriť okno na zadanie mena a hesla pre prístup do operačného systému Windows 7/8, ak je takto chránený. Tu vpíšeme prihlasovacie meno ktoré obvykle vpisujeme do prihlasovacieho okna po spustení počítača. Ak by sa pred názvom počítača automaticky vpísalo npr. PC-Michal, PC- odstránime a vpíšeme len Michal  a následne platné heslo. Potvrdíme OK.


Ak nič nebráni spojeniu a boli zadané správne prístupové názvy a heslá vytvorí sa pripojenie k vzdialenému počítaču a zobrazí sa nasledujúce oknov okne možne otestovať dostupnosť pripojenia a rýchlosť. Otvoriť okno prehľadávača na pripojenom počítači.  Všetky adresáre sa zobrazia s ikonou siete. Okno programu TeamViewer nezatvárame (prerušili by sme spojenie) len ho minimalizujeme  Tým je vytvorené pripojenie, ktoré následne použijeme v programe REVIT.

Vzdialené pripojenie v prostredí programu REVIT prebieha zhodne ako pri vytváraní lokálnej kópie.
Aktivujeme okno otvoriť

 
 
 
Klikneme na ikonu Moje místa v síti,  následne sa otvorí okno a zobrazia sa sieťové pripojenia. Vyberieme názov vzdialeného počítača a prejdeme postupne sieťovú cestu tak ako je popísané v predchádzajúcom blogu (Úvod do medziodborovej spolupráve v Revit).  Po prechode do  verejene prístupného adresára, kde máme uložený centrálny súbor, ho otvoríme a načítame. Záleží na rýchlosti pripojenia a veľkosti súboru.  Skúsenosť je, že súbor do veľkosti 100 MB sa načíta od 30  do 200 sekúnd . Po načítaní súboru vytvoríme lokálnu kópiu, ktorú uložíme. Následne zavrieme v prostredí REVIT-u načítaný vzdialený centrálny súbor. Nasleduje posledný krok, otvoríme lokálnu kópiu, automaticky sa aktivuje sieťová cesta do vzdialeného počítača. Ak by bol vzdialený počítač vypnutý, alebo by nebol spustený na jednom z počítačov program TeamViewer Revit vypíše chybu, že centrálny súbor je nedostupný.  Centrálny a lokálny súbor vzájomne komunikujú prostredníctvom virtuálnej siete VPN, ktorú sprostredkúva spustený program TeamViewer. V hlavnom nastavení REVIT-u je prednastavená synchronizácia lokálneho a centrálneho súboru  na 60 sekúnd. Tento časový úsek je pre spoluprácu architekt - profesista krátky a častá synchronizácia spomaľuje prácu. 
Ako je vidieť na obrázku mám nastavenú ručnú aktualizáciu zdieľanej práce a interval pripomienky uloženia  1x za hodinu, interval pripomienky synchronizácie  1x za 4 hodiny. Pre spoluprácu architekt-profesný projektant je tento interval vyhovujúci. Osvedčilo sa  aktualizovať-synchronizovať lokálnu kópiu s centrálnym súborom 2x denne (na obed a po skončení práce) Ak v projekte výrazne zmením veľkú časť rozvodov, alebo ju výškovo presuniem (celú inštaláciu poschodia) , využijem okamžitú synchoronizáciu.  Ak by boli vykonané zmeny veľké, alebo sa súbor nesynchronizoval viac dní a další spolupracujúci projeketanti by pokročili v práci na modeli, synchronizácia zlyhá. Potom je nutné vytvoriť novú lokálnu kópiu centrálneho súboru a akceptovať stratu časti práce. Aby náhodou nedochádzalo k súčasnej synchronizácií viacerých spolupracujúcich projektantov je výhodné doinštalovať si doplnok Worksharing Monitor for Autodesk Revit podrobnejšie na stránkach  http://knowledge.autodesk.com/ , kde názov doplnku zadáme do vyhľadavača Tento doplnok poskytuje informácie o aktivitách v sieti a činnosti ostatných spolupracovníkov, nie je podmienkou ho mať nainštalovaný, ale poskytuje informácie ktoré odstraňujú problém neumyselnej súčasnej synchronizácie  s centrálnym súborom. Pri vzdialenej spolupráci je dôležitá pravidelná záloha centrálneho súboru a priečinkov v adresári, ktoré sa vytvorili pri prvom uložení súboru ako centrálny. Najväčším nebezpečenstvom pre centrálny súbor je výpadok elektriny počas synchronizácie (časť súborov je aktualizovaná, časť nie je a centrálny súbor nie je správne uzavretý. Jediná záchrana odvedenej práce je prekopírovanie záložného súboru do aktívneho adresára a následné vytvorenie nových lokálnych kópií. Pri tejto operácií dôjde k strate informáci na úroveň stavu keď bol centrálny súbor zálohovaný. 

Pri vzdialenejšej spolupráci medzi mestami je výhodne pred vlastnou spoluprácou otestovať dostupnú rýchlosť pripojenia na http://www.speedtest.net/ . Rýchlosť pripojenia download/upload by nemala  klesnúť pod  30 Mbps a Ping pod 20ms. Pod touto hranicov sa synchronizácia predlžuje, ale pripojenie je funkčné, ale spomalené reagovanie programu už obmedzuje v práci. Rýchlosť pripojenia nie je garantovaná a v priebehu dňa kolíše. Pre vzájomnú spoluprácu 4 a viac súčasne pracujúcich projektantov  je tento typ spolupráce nevhodný. Tu je potrebná častejšia 60 sekundová synchronizácia a uvolňovanie používaných objektov. Rovnako nie je vhodný ani pre veľké objekty občianskej vybavenosti z dôvodu že sa používajú veľké súbory  (do 500 MB). Ak je potrebná takáto spolupráca je výhodnejšie využiť na spoluprácu  Revit Server, prípadne rôzne hardvérove vylepšenia a alcelerátory, ale to je oblasť kde sa bez profesionálnej starostlivosti IT technika nezaobídeme. Popisované riešenie je hlavne pre malé architektonické kancelárie a samostatných profesistov.

V dvoch pomerne rozsiahlych blogoch som popísal postup ako realizovať a nastaviť  medziodborovú spolupráce v REVIT-e. Je samozrejmosťou, že môžeme do adresára, kde je uložený centrálny súbor  ukladať všetky dokumenty vytvorené v iných programoch pdf, doc, xls.... atd. ktoré súvisia s projektom a vytvoriť tak celú projektovú dokumentáciu . K adresáru môže prostredníctvo VPN pristupovať aj realizátor  stavby a prehliadať model pomocou bezplatného prehliadača Autodesk Desing Review (bez možnosti úpravy modelu) a riešiť vznikajúce problémy  priamo s architektom/projektantom, ktorý po vyriešení problému  upraví model a aktualizujeho ho pre realizátora stavby.

Po osvojení  a zvádnutí vzdialenej spolupráce medzi vlastnými počítači je možné prejsť na reálnu spoluprácu medzi projektantmi. Architetektonická kancelária z dôvodu bezpečnosti a dostupnosti centrálneho REVIT súboru musí investovať cca 200-250 € (s DPH) do hardware. Predpokladané vyhovujúce hardware prichádza do úvahy minipočítač s win 7/8, a s pevným diskom do 50 GB, nutnosťou je aj UPS (záložný zdroj) z dôvodu, uvádzaných vyššie pri synchonizácií, ako alternatívu by mohlo byť aj použitie nového mini laptopu, ktorý súčasne spĺňa podmienky zálohy aj systému (cena je rovnaká), alebo staršieho laptopu s novými bateriámi rovnako s dôvodu zálohy. Uvedené hardware potom slúži ako samostatný VPN server oddelený od lokálnej  kancelárskej siete, prípadne servra kancelárie, ktorý plní iné funkcie. VPN server je vyhradený len pre  zdielanie centrálnych súborov.  Pre jednotlivých spolupracujúcich projektantov a rôzne projekty je možné vytvoriť v rámci OS win 7/8 dočasné uživateľské kontá s heslovým prístupom. Po ukončení a odovzdaní projektu je možné prístupové heslo zmeniť, prípadne konto premenovať,alebo odstrániť.
 
Záverom k uverejnenému, uvádzam, že uvedený postup obsahuje dosť krokov, kde pre prvo uživateľa môže dôjsť k malému pochybeniu, ktoré  zmenožní vytvorenie vzdialenej spolupráce. Rovnako  môže byt nepresnosť, alebo nezrozumiteľnosť v rámci textu. Rád odpoviem na otázky v diskusií. V prípade že by sa vzdialená spolupráca nedarila je možnosť obrátiť sa na ing. Jiráta (kontakt na  http://www.jirat.cz/) alebo prostredníctvom e-mailu, hangoust alebo skype na kontak michalkacerikbb@.gmail.com , skype  Michal Káčerik.

 Zmyslom mojich príspevkov bolo prakticky objasniť postupnosť krokov, ktoré vedú k reálnej spolupráci na stavebných projektoch, ak vďaka tomuto textu si uvedenú technológiu osvojí len pár uživateľov naplnili môj zámer a čas, ktorý som venoval zverejneniu týchto príspevkov a nebol márny.

4 komentáře:

 1. Několik připomínek - nejsem si jist, zda takovéto použití TV VPN se dá brát jako osobní/nekomerční, nebo dle licenčních podmínek by byla zapotřebí komerční licence. Nastavení Revit serveru je jednou na dlouhou dobu, omezením jsou spíše HW požadavky. Rychlost připojení 30Mbps (ideálně oběma směry) je dost drahá záležitost, pokud zrovna nemáte k domu zataženou optiku. Při vyšším počtu spolupracujících na jednom modelu se bude četnost synchronizace zvyšovat - pokud jsou stejné profese.
  Ale hlavně díky za podrobné rozepsání možnosti jiného (a funkčního) způsobou kooperace nad modelem.

  OdpovědětVymazat
 2. TeamViewer pri nekomerčnom použití kontroluje aktivitu vyžitia programu. Ak sa program používa opakovaný a častý prístup nad určený počet IP adries, je zrejmé, že je využívaný komerčne IT technikom na konzultácie a servisné zásahy. V takejto situácií TeamViewer požaduje licenciu ( 500 Eur) a oznámi to uživateľovi. Zatiaľ som také avízo nedostal. Aj keby bola nevyhnutnosť zakúpiť licenciu TeamViewer v porovnaní s riešeniami prostredníctvom Revit Server, alebo zatiaľ nespustenej služby C4R je to najlacnejšia varianta. Inštalácia nastavenie a spustenie Revit server vyžaduje profesionálneho IT, technika s Vašimi skúsenosťami, súhlasím že je to jednorázová investícia. Môj príspevok ale ukazuje na možnosť, ako s minimálnym finančným a vedomostným vkladom začať medziodborovú spoluprácu, ktorá je v súčasnosti na minimálnej úrovni. Nemám optiku, mám obvyklý panelákový zdieľaný internet. Pri teste (v čase písania odpovede) cez http://www.speedtest.net/ B.Bystrica - Kolín (ČR) je výsledok Download 34,5 Mbps, Upload 31,2 Mbps, Ping 16 ms. čo podľa mojej skúsenosti umožňuje normálnu spoluprácu s architektonickou kanceláriou v Kolíne. Prípadne môžete vyskúšať aj vzájomnú zdieľanú spoluprácu napíšte mi e-mail a ja Vám pošlem prístupové údaje do TeamViewer a k adresáru môjho modelu.

  OdpovědětVymazat
 3. Možná ještě stojí za to zmínit jednu "mixovanou" možnost spolupráce - Revit server u napr. architekta a další profese přistupují na Revit server přes VPN. Vyžaduje to různá bezpečnostní omezení, ale taky se to dá tímto způsobem provozovat. Architekt a větší profese mohou využívat přístup přes RS, samostatný profesant přístup na RS přes VPN.

  OdpovědětVymazat
 4. Je to výborný nápad, táto kombinácia, pretože nezaťažuje RS a profesistovi ponúka plný prístup k modelu. Ešte by som rád spomenul jednu dôležitú profesiu, rozpočtár, ktorý by sa rovnako mohol pripájal cez VPN ako profesista, ale jeho priamy prístup k modelu je zbytočný, nepotrebuje REVIT. Otázka je ako optimálne zdieľať súbor Microsoft Exel , ktorý je napojený na model, ale zmena v tabuľke exel sa prejavuje zmenami v modeli. Takže aj rozpočtár môže prostredníctvom zošita exelu zmeniť model.

  OdpovědětVymazat